TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Samra Kaltak, stručni saradnik – rukovodilac tima

Amel Kurbegović, direktor – član

Sanela Hanić, pomoćnik direktora – član

Dženita Mehović, stručni saradnik – član

Amra Alomerović, sekretar – član

Stručnjak za pojedina pitanja (po potrebi) – član

Denis Spahić – član

Azra Henjaš – član

Nataša Bogdanović – član

Član Učeničkog parlamenta

Predstavnik Saveta roditelja – član