TIM ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Denis Spahić – rukovodilac

Dženita Mehović, stručni saradnik – član

Samir Nuković – član

Denisa Kučević – član

Denis Alomerović – član

Adnan Muškić – član

Maida Devović – član

Dušica Ćubić – član

Nadžija Hadžagić – član